• 2017'den beri e-ticaret eğitim-danışmanlık-işletme hizmeti veriyoruz. Kayıtlı kursiyer sayımız 150.000'i, danışmanlık-işletme hizmeti verdiğimiz kişi sayısı 10.000'i…

İşte vakfın ilk tohumu
Ne kadar eder dersiniz? :)
Bir dakikadan kısa sürdü.

Vakıf kurma fikri yıllardır aklımdaydı ama, 2020'de attığım bu twitle güncel hale geldi

Ekim Nazım Kaya

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store